Skoči na glavno vsebino

Dijaška skupnost

DIJAŠKA SKUPNOST

Dijaška skupnost na GSŠ Kočevje vključuje vse dijake šole in predstavlja organizirano obliko uveljavljanja njihovega skupnega interesa pri sooblikovanju učnega procesa, organizacijskega vidika in vseh ostalih plati šolskega vsakdana. Vsak razred na začetku šolskega leta izvoli svojega predsednika, ki hkrati prevzame funkcijo svetnika dijaške skupnosti. Na rednih in izrednih sejah Sveta dijaške skupnosti, ki potekajo približno enkrat mesečno, svetniki posredujejo pohvale, kritike, želje in ostale pobude svojega razreda. Z njimi se v nadaljevanju seznani vodstvo in po potrebi tudi svet šole v obliki zapisnikov, ki so sproti objavljeni v spletni učilnici in javno dostopni vsem dijakom. Predsednik sveta se udeležuje sej Parlamenta Dijaške organizacije Slovenije in o aktualni problematiki obvešča ostale svetnike. V okviru dijaške skupnosti poteka tudi celoletni projekt Naj razred.

CELOLETNI PROJEKT NAJ RAZRED

Tekmovalnost je od nekdaj gonilo razvoja, saj zaradi nje poskušamo preseči dejanja nekoga drugega, obenem pa pogosto presežemo tudi sebe. Želja po premagovanju nam lahko zagotovi neusahljiv vir močne notranje motivacije celo za stvari, ki nam sicer niso preveč blizu. Pri tem se moramo zavedati, da obstaja le tanka meja med zdravo tekmovalnostjo in neusmiljenim rivalstvom, ki lahko povzroči precej škode v naših medosebnih odnosih in okrni morda še bolj zaželeno sodelovanje, empatijo in občo človečnost.

Z vsem tem zavedanjem na šoli uvajamo projekt Naj razred Gimnazije in srednje šole Kočevje, saj v zadnjih letih ugotavljamo, da je med dijaki vse več otopelosti za kritično razmišljanje ter vse manj motiviranosti za samoiniciativno delo izven rednega pouka. Krivično bi bilo trditi, da je v tej oznaki zajeta celotna populacija naših dijakov – vedno se najdejo posamezniki, ki s svojimi sposobnostmi in, kar je še pomembneje, trudom, navdušujejo tako svoje sovrstnike kot učitelje. Ta projekt je bolj namenjen spodbujanju ostalih, predvsem tistih, ki sicer ne zmorejo zbrati moči za kakršen koli dodatni angažma. Hkrati lahko na ta način ovrednotimo vse tisto delo, ki so ga tudi prej dijaki opravljali, vendar zaradi neobveznosti oziroma nevključenosti v redni pedagoški proces zanj niso bili nagrajeni. Ker gre za ocenjevanje razredov kot zaključenih celot in ne posameznikov, nameravamo s projektom spodbuditi timski duh, ki bo pripomogel k razvoju razredne kolektivne zavesti. Da bi se izognili negativnemu rivalstvu, bomo pri ocenjevanju uspešnosti posameznega razreda posebno pozornost namenili sodelovanju med razredi in posluhu za pomoč sovrstnikom.

Naj razred je hkrati tudi tisti razred, ki vidno prispeva k ugledu šole, pozitivni klimi na šoli in lahko predstavlja zgled vsem ostalim.

Pravilnik in točkovnik tekmovanja sta javno objavljena v spletni učilnici.

(Visited 10 times, 1 visits today)

Morda vam bo všeč tudi...

Dostopnost