Svet šole

– Naloge in sestava sveta

  • Svet staršev

– Naloge in sestava sveta

  • Strokovni organi

Strokovni organi šole so učiteljski zbor, oddelčni učiteljski zbori, razredniki in strokovni aktivi, ki opravljajo svoje naloge v skladu z določili Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja.