• Svet šole

Naloge in sestava sveta

– Zapisniki Sveta šole

  • Svet staršev

Naloge in sestava sveta

– Zapisniki Sveta staršev

  • Strokovni organi

Strokovni organi šole so učiteljski zbor, oddelčni učiteljski zbori, razredniki in strokovni aktivi, ki opravljajo svoje naloge v skladu z določili Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja.