Arhivi

 
 

Prispevki uporabnika Andrej Belak

 
 • Mizar – SPI

  MIZAR – SPI je program srednjega poklicnega izobraževanja in traja 3 leta. Izobraževalni program je ovrednoten s 180 kreditnimi točkami.PROGRAM OMOGOČA DIJAKOM:– da razvijajo sposobnosti in spretnosti za kvalitetno poklicno delo ter se pripravijo za poklicno kariero;– pridobijo sposobnosti za kritično presojanje in odgovorno ravnanje na svojem delovnem področju;– pridobijo praktično uporabna znanja na svojem področju, podprta s teoretičnimi osnovami;– se usposobijo za samostojno, varno, gospodarno in kvalitetno izdelavo mizarskih izdelkov in storitev;– se usposobijo za sestavljanje in vgrajevanje bivalnega ter stavbnega pohištva ter spoznajo osnove vzdrževanja in obnavljanja pohištva;– se usposobijo za načrtovanje in gospodarno izvajanje individualne proizvodnje;– razvijajo […]

   
 •  
 • Trgovec – SPI

  TRGOVEC – SPI je program srednjega poklicnega izobraževanja in traja 3 leta. Izobraževalni program je ovrednoten s 180 kreditnimi točkami. PROGRAM OMOGOČA DIJAKOM:– da razvijajo sposobnosti in spretnosti za kakovostno strokovno delo ter se pripravijo za poklicno kariero v trgovini;– pridobivajo sposobnosti za kritično presojanje in odgovorno ravnanje na svojem delovnem področju;– spoznajo klasične in sodobne postopke, blago in orodja v procesu prodaje blaga;– znajo ustrezno in ekonomično negovati in vzdrževati trgovsko blago;– obvladujejo temeljno strokovno terminologijo, znajo uporabljati različne strokovne vire in informacijske tehnologije;– pridobivajo smisel za natančnost, doslednost in pravočasnost;– poznajo vse faze od nabave, skladiščenja in prodaje […]

   
 •  
 • Maturitetni tečaj

  MATURITETNI TEČAJ Gimnazija in srednja šola Kočevje izvaja v šolskem letu 2012/13 enoletni maturitetni tečaj, ki traja od začetka oktobra do maja. Dijakinjam/dijakom, ki izpolnjujejo pogoje za vključitev v ta program, omogoča ustrezne priprave za opravljanje mature po gimnazijskem programu (ali splošne mature). Dijakinje/dijaki maturitetni tečaj opravijo, ko so pozitivno ocenjeni pri vseh predmetih in opravijo vse obveznosti (pouk, vaje, seminarske naloge), ki so določene s programom in predmetnimi izpitnimi katalogi. Z uspešno opravljenim maturitetnim tečajem si pridobijo pravico do opravljanja mature. Predmetnik določa obseg, ki omogoča pripravo na tri obvezne maturitetne predmete (slovenščina, tuji jezik 1, matematika) in dva […]

   
 •  
 • Ekonomski tehnik – PTI

  EKONOMSKI TEHNIK–PTI je program poklicno tehniškega izobraževanja in traja 2 leti.PROGRAM OMOGOČA DIJAKOM:– sistematično pridobijo splošna in temeljna znanja za razumevanje zakonitosti v naravi, družbi in stroki;– razvijejo spretnosti za uspešno delo in strokovno rast ter sposobnost razumevanja in ustvarjanje abstraktnih predstav o težje zaznavnih pojavih;– usposobijo se za analiziranje konkretnih strokovnih problemov na delovnem mestu, za načrtovanje ukrepov, za uspešno reševanje in odpravljanje zapletov;– razvijejo osebnostne lastnosti in vrednote, ki so pomembne za dobro in uspešno opravljanje poklica: odgovornost, delavnost, komunikativnost, natančnost, kreativnost, vztrajnost, poštenost in odločnost v skladu z etičnimi načeli;– spoznajo interdisciplinarnost strokovnega znanja in obvladajo osnovna […]

   
 •  
 • Ekonomski tehnik SSI

  EKONOMSKI TEHNIK SSI                             Gimnazija in srednja šola Kočevje izvaja prenovljeni program Ekonomski tehnik. Ta vključuje štiri obvezne strokovne  module: poslovni projekti, poslovanje podjetij, ekonomika poslovanja in sodobno gospodarstvo. V izbirnem delu je šola izbrala module materialno knjigovodstvo, komercialno poslovanje in zavarovalne storitve. V izbirnem delu odprtega predmetnika smo izbrali informatiko in matematiko glede na potrebe dijakov pri študiju. Program omogoča pridobitev izobrazbe pete stopnje in daje po zaključku naziv ekonomski tehnik/tehnica. Primeren je za dekleta in fante, ki želijo v bodočnosti delati na ekonomsko-administrativnem področju in […]

   
 •  
 • Gimnazija

  GIMNAZIJA Gimnazijski program pripravlja dijakinje/dijake za vstop na univerzo in omogoča vpis v vse vrste univerzitetnih in visokošolskih strokovnih programov. Zaključi se s SPLOŠNO MATURO. To je državni izpit, s katerim se preverja znanje dijakinj/dijakov ob zaključku gimnazijskega programa. Uspešno opravljena matura je pogoj za vpis na vse univerzitetne študijske programe.Vpis dijakinje/dijaka na posamezno fakulteto največkrat določata splošni uspeh v 3. in 4. letniku gimnazije in seštevek ocen iz petih predmetov na maturi. To sta namreč dva glavna kriterija, po katerih fakultete izbirajo kandidate za vpis, kadar se na razpisana mesta prijavi preveč kandidatov. Praviloma predstavlja doseženi uspeh na maturi […]

   
 •  
 
 
 
 
Dostopnost